FANDOM


Welcome to the Wikimedia Israel SC mini wiki at Scratchpad!

You can use the box below to create new pages for this mini-wiki. Make sure you type [[Category:Wikimedia Israel SC]] on the page before you save it to make it part of the Wikimedia Israel SC wiki (preload can be enabled to automate this task, by clicking this link and saving that page. Afterwards, you may need to purge this page, if you still see this message).


This is going to be the discussion page for the Wikimedia Israel Steering Committee.

זה הולך להיות דף העבודה של ועדת ההיגוי לבחינת הקמת עמותת ויקימדיה ישראל.

קישורים מעניינים:

שאלות לבירור

האם תוכל העמותה לקבל תרומות פטורות ממס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה?

רק לאחר הגשת מספר דוחות כספיים תקינים, כלומר לאחר מספר שנים.Ladypine 11:13, 31 December 2006 (UTC)

שנתיים, אאל"ט. סעיף 46(א1):
מוסד ציבורי כאמור בסעיף קטן (א) שלא הגיש שני דוחו"ת שנתיים ברציפות, או שמן הדוחו"ת שהגיש עולה כי אינו מנהל פנקסים כדין או שחלק מהותי מפעילותו אינו להשגת המטרה הציבורית, רשאי שר האוצר לבטל את קביעתו לענין סעיף קטן (א).
ראו גם סעיף 46 בקובץ DOC. בברכה, יוני

האם העמותה תעודד ויקיפדים להיות חברים בה, או שתסתפק במספר מצומצם של חברים לניהול הפעילות בלבד?

ככל שיש יותר חברים בעמותה, כך גדל מספר החברים הדרוש להשגת קוורום לקיום פגישות העמותה. חייבת להתקיים לפחות פגישה שנתית אחת, לאישור הדו"ח הכספי. מקובל שלפי התקנון אם אין קוורום, בפגישה הבאה אין צורך בקוורום.

מצד שני, העול על נושאי התפקיד בעמותה כבד. אם יש מעט מדי חברים (7 זה המינימום) העול נופל תמיד על אותם אנשים, שצריכים לקחת בחשבון שזמן פעילותם בויקיפדיה יצטמצם משמעותית.Ladypine 11:13, 31 December 2006 (UTC)

קראתי את ההנחיות של משרד הפנים ואת חוק העמותות, ולפי דעתי כל שני אנשים או יותר יכולים להתאגד בעמותה. מאין שבעה דווקא? Harel 15:12, 2 January 2007 (UTC)
על פי הידוע לי, צריך לפחות 7 חברים כדי להקרא "מוסד ציבורי" (שהיא גם מלכ"ר). סעיף 46 (וגם כל מה שקשור להחזרי מע"מ, אאל"ט) מתייחס רק למוסדים ציבוריים:
"מוסד ציבורי" - חבר בני-אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד והם מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו של פקיד השומה על-פי תקנות שהתקין שר האוצר;
בברכה, יוני

אילו סמכויות, אם בכלל, תהיינה לקהילת הוויקיפדים באתר ביחס לעמותה?

אילו סמכויות, אם בכלל, תהיינה לעמותה ביחס לוויקיפדיה עצמה?

לויקיפדיה יש מנגנון קבלת החלטות מסודר. קבוצת אנשים, שלעולם לא תהיה זהה לכל משתמשי ויקיפדיה (בעלי N עריכות וותק של X ימים), לא יכולה לקבל החלטות עבור הקהילה.

העמותה יכולה לטעון שהיא מייצגת את הקהילה (ויכולים להיות על כך עוררין), ויכולה לאסוף כסף ולארגן ארועים ופעילויות עבור הקהילה ולקידום השימוש והתרומה לויקיפדיה.Ladypine 12:05, 31 December 2006 (UTC)

האם העמותה צריכה להיקרא ויקימדיה ולייצג גם את מיזמי האחות?

מה יהיה טיב הקשר החוקי בין קרן ויקימדיה האמריקאית לעמותה שתוקם?

האם יש טעם לחרוג מתקנון העמותות ה"מצוי" המומלץ על ידי משרד המשפטים?

עשויה להיות תועלת בהתניית החברות במעורבות בויקיפדיה.Ladypine 12:06, 31 December 2006 (UTC)

X עריכות בתוך Y זמן? יוני
למשל. דבר שעשוי להטריד הוא השתלטות אינטרסנטית. דוגמא המצוצה מהאצבע: במסגרת קמפיין שיווקי של מוצר נכנסים לעמותה פי שניים חברים חדשים מאשר כמה שהיו בה קודם, ועל ידי כך זוכים לרוב של שני שליש. החברים החדשים ממנים וועד, שמחליט להשקיע את כל תקציבה השנתי של העמותה בפרסום של ויקיפדיה באנגלית בעיתון, כאשר מופיע ערך לדוגמא, שהוא הערך על המוצר המקודם.Ladypine 12:34, 5 January 2007 (UTC)

האם ניתן להגביר את מידת האלמוניות של חברים בעמותה ביחס למקובל בניהול עמותות?

לא. כל חבר עמותה חייב להזדהות לפי מספר ת"ז (אלא אם הוא תאגיד). - זו דרישת החוק, לא דבר מקובל בלבד.Ladypine 11:13, 31 December 2006 (UTC)

נכון. רצוי לבדוק את מידת הפרטיות של שמות החברים. האם צריך לפרסם את שמות החברים במקום ציבורי. האם אפשר להגביל את פרסום השמות בצורה כלשהי כך שחבר אחד לא ידע את שמו של השני (ולציין בתקנון מספר תפקידים שמותר להם לבדוק מידע זה). יוני

לדעתי זה אפשרי. בעמותת המקור רק למתי מעט יש גישה למאגר המידע על החברים - לפעמים רק לאדם אחד. שבעת המקימים חייבים להזדהות בפני רשם העמותות, וכן הוועד וועדת הביקורת.Ladypine 13:07, 5 January 2007 (UTC)

האם כל הפעולות החוקיות שצריך לבצע עורך דין יכולות להתבצע על ידי חבר העמותה עצמה?

האם העמותה תוכל לקבל כספים מקרן ויקימדיה העולמית?

מבחינת הקרן, הם מעדיפים לראות את המייסדים משלמים עבור דמי הרישום והטיפול. במידה שאין ביכולתם לשלם, אפשר לפנות אל הקרן, ייתכן שהם יסכימו לעזור קצת בהתחלה כדי לעודד את פתיחת הקרן. במידה שצריך לתרגם את התקנון לאנגלית עם גושפנקא של עו"ד מוסמך, תשלם הקרן את הוצאות התרגום. הכנסות עתידיות יתקבלו רק באמצעות תרומות ודמי חבר. בברכה, יוני

מה מידת האחריות המשפטית של העמותה ביחס למתפרסם באתר, אם בכלל, וכיצד מבטיחים נקודה זו?

לנושאי התפקידים בעמותה לא יכולה להיות אחריות משפטית למתפרסם בויקיפדיה, לדעתי. אבל יש להם מספיק תחומי אחריות על הראש, בראש ובראשונה מנהל תקין, ולאחר מכן הוצאת כספי העמותה בדרך שקולה אשר עונה לציפיות החברים.Ladypine 13:09, 5 January 2007 (UTC)